Проект

Затверджено
Наказ Міністерства освіти і науки,молоді та спорту України
"_" 2012 р. № _


Положення
про дистанційне навчання
у навчальних закладах


 1. Це Положення визначає основні засади організації та реалізації дистанційного навчання за програмами:
загальної середньої освіти у загальноосвітніх навчальних закладах (далі - ЗНЗ);
професійно-технічної освіти у професійно-технічних навчальних закладах (далі - ПТНЗ);
вищої освіти у вищих навчальних закладах (далі - ВНЗ);
післядипломної освіти у вищих навчальних закладах післядипломної освіти або структурних підрозділах вищих навчальних закладів, наукових і навчально-наукових установ, які надають післядипломну освіту (далі - ЗПО).

 1. У Положенні терміни і поняття вживаються у такому значенні:
1) Дистанційне навчання – індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі актуальних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.
2) Дистанційна форма навчання – форма організації навчального процесу у закладах освіти, яка забезпечує реалізацію дистанційного навчання та передбачає можливість отримання випускниками документів державного зразка про відповідний освітній рівень.
3) Технології дистанційного навчання – комплекс освітніх технологій, включаючи психолого-педагогічні та інформаційно-комунікаційні, які надають можливість реалізувати процес дистанційного навчання.
4) Психолого-педагогічні технології дистанційного навчання –система засобів, прийомів, кроків, послідовне здійснення яких забезпечує виконання завдань навчання, виховання і розвитку особистості та гарантований результат з урахуванням особливостей учасників процесу дистанційного навчання.
5) Інформаційно-комунікаційні технології дистанційного навчання – технології створення, накопичення, зберігання та доступу до веб-ресурсів (електронних ресурсів) навчальної програми (дисципліни), а також забезпечення організації і супроводу навчального процесу за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення та засобів телекомунікаційного зв’язку, у тому числі Інтернет.
6) Веб-середовище дистанційного навчання –системно організована сукупність веб-ресурсів навчального призначення, програмного забезпечення управління веб-ресурсами та управління дистанційним навчанням.
7) Веб-ресурси навчальної програми (дисципліни) − систематизоване актуальне зібрання інформації та засобів навчально-методичного характеру, необхідних для засвоєння навчальної програми (дисципліни), яке доступне через Інтернет (локальну мережу) за допомогою веб-браузера та/або інших доступних користувачеві програмних засобів.
8) Система управління веб-ресурсами навчальної програми (дисципліни) –програмне забезпечення для створення, збереження, накопичення та передачі веб-ресурсів, а також для забезпечення авторизованого доступу користувачів (викладачів, адміністраторів, методистів, слухачів, розробників веб-ресурсів) до цих веб-ресурсів.
9) Система управління дистанційним навчанням – програмне забезпечення, призначене для організації навчального процесу та контролю за навчанням через Інтернет та/або локальну мережу.

 1. Головною метою дистанційного навчання у ЗНЗ, ПТНЗ, ВНЗ та ЗПО є надання учням (студентам, слухачам) можливості отримати якісні знання, набути уміння та навички відповідно до обраної навчальної програми за місцем їх проживання або тимчасового перебування з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
 2. Основними завданнями навчальних закладів при застосуванні дистанційного навчання є:
– розширення можливостей доступу різних категорій учнів, студентів, слухачів до якісного навчання за відповідними програмами;
– забезпечення індивідуалізації навчального процесу у відповідності до потреб, особливостей і можливостей тих, хто навчається;
– підвищення якості та ефективності навчального процесу шляхом застосування актуальних освітніх технологій;
– створення додаткових можливостей для спілкування педагогічних (науково-педагогічних) працівників з учнями (студентами, слухачами) та учнів (студентів, слухачів) між собою в рамках активного творчого засвоєння програми навчання;
– забезпечення контролю якості освіти.

 1. Дистанційне навчання може бути реалізоване шляхом застосування:
– дистанційної форми навчання як окремої форми;
– технологій дистанційного навчання при організації та забезпеченні денної, вечірньої, заочної і екстернатної форм навчання.

 1. За дистанційною формою навчання може надаватись вища та післядипломна освіта у ВНЗ (ЗПО), які мають необхідне організаційне, науково-методичне, кадрове та системотехнічне забезпечення.
Рішення про впровадження дистанційної форми навчання у ВНЗ (ЗПО) приймається Вченою радою ВНЗ (ЗПО).
Підготовка фахівців за дистанційною формою навчання здійснюється у ВНЗ за освітньо-кваліфікаційними рівнями: молодший спеціаліст; бакалавр; магістр.
Строк навчання студентів за дистанційною формою встановлюється ВНЗ і має бути не меншим, ніж за денною формою за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами та спеціальностями.
Максимально можлива кількість студентів ВНЗ (ЗПО), що навчаються за дистанційною формою, визначається в межах ліцензованого обсягу підготовки (підвищення кваліфікації, спеціалізації), виділеного для заочної форми навчання. Розподіл ліцензованого обсягу підготовки (підвищення кваліфікації, спеціалізації), виділеного для заочної форми навчання, між заочною та дистанційною формою здійснюється відповідно до рішення ВНЗ.
Для організаційного забезпечення дистанційної форми навчання у ВНЗ (ЗПО) розробляються і затверджуються керівником ВНЗ (ЗПО) такі документи:
– Положення про організацію навчального процесу у даному ВНЗ (ЗПО) за дистанційною формою навчання;
– Положення про створення, оновлення, використання, захист і зберігання веб-ресурсів навчальної програми;
– Положення про науково-методичну експертизу та сертифікацію веб-ресурсів навчальної програми;
– Норми часу для обліку навчальної та методичної роботи науково-педагогічних (педагогічних) працівників ВНЗ (ЗПО) при організації навчального процесу за дистанційною формою навчання;
– Інші.
Навчання студентів (слухачів) за дистанційною формою здійснюється за договорами між ВНЗ (ЗПО) та замовником (юридичною або фізичною особою) на умовах, визначених цими договорами.
Для реалізації навчання за дистанційною формою ВНЗ (ЗПО) може відкривати (використовувати) відокремлені структурні підрозділи, у тому числі за кордоном, та співпрацювати з іншими організаціями на підставі угод відповідно до законодавства.

 1. Технології дистанційного навчання у навчальному процесі можуть використовуватись у ЗНЗ, ПТНЗ, ВНЗ, ЗПО за наявності у них підготовленого персоналу та відповідного системотехнічного забезпечення.
Рішення про впровадження технологій дистанційного навчання у навчальний процес ЗНЗ, ПТНЗ, ВНЗ, ЗПО приймається відповідною Вченою (педагогічною) радою навчального закладу.
Для організаційного забезпечення впровадження і використання технологій дистанційного навчання у ЗНЗ, ПТНЗ, ВНЗ, ЗПО розробляються і затверджуються керівником закладу освіти такі документи:
– Положення щодо використання технологій дистанційного навчання при організації навчального процесу у даному закладі освіти за денною, вечірньою, заочною, екстернатною формами навчання;
– Положення про створення, оновлення, використання, захисту і зберігання веб-ресурсів для навчальної програми (частини програми) або окремих дисциплін (частини дисципліни);
– Норми часу для обліку навчальної та методичної роботи науково-педагогічних (педагогічних) працівників при підготовці та застосуванні технологій дистанційного навчання у навчальному процесі;
– Інші.

 1. Науково-методичне забезпечення дистанційного навчання включає:
− теоретичні і практичні рекомендації щодо розроблення та використання педагогічно-психологічних та інформаційно-комунікаційних технологій дистанційного навчання;
− критерії, засоби і системи контролю якості дистанційного навчання;
− змістовне, дидактичне та методичне наповнення веб-ресурсів (дистанційних курсів) навчальної програми.

 1. Кадрове забезпечення дистанційного навчання включає такі категорії працівників:
- педагогічні, науково-педагогічні працівники, які виконують функції вчителів, викладачів, консультантів, кураторів навчальних груп, вихователів, майстрів виробничого навчання, авторів дидактичного та методичного наповнення веб-ресурсів (дистанційних курсів) тощо;
- методисти, які беруть участь в організації навчального процесу, взаємодії між викладачами та учнями (студентами, слухачами) у синхронному та асинхронному режимах, надають методичну допомогу при розробленні веб-ресурсів навчальної програми;
- адміністративно-керівний склад, який виконує функції керівників підрозділів та (або) керівників окремих напрямів і видів забезпечення дистанційного навчання;
- інженерно-технічний склад − фахівці з інформаційно-комунікаційних технологій, які виконують функції програмістів, веб-дизайнерів, системних адміністраторів тощо;
- допоміжний склад.
Педагогічні, науково-педагогічні працівники, методисти та адміністративно-керівний склад ЗНЗ, ПТНЗ, ВНЗ, ЗПО на початку своєї участі в організації дистанційного навчання, а також періодично (не рідше одного разу на 5 років) повинні підвищувати свою кваліфікацію щодо володіння технологіями дистанційного навчання (обсягом не менше 72 академічних годин). Кваліфікація працівників, які навчатимуться за цими програмами, має бути підтверджена документом про підвищення кваліфікації за тематикою дистанційного навчання або відповідним сертифікатом.

 1. Системотехнічне забезпечення дистанційного навчання включає:
− апаратні засоби (мережеве обладнання, джерела безперебійного живлення, сервери, персональні комп’ютери, обладнання для відеоконференцзв’язку тощо), що забезпечують розроблення і використання веб-ресурсів навчального призначення, управління навчальним процесом та необхідні види навчальної взаємодії між вчителями (викладачами) й учнями (студентами, слухачами) у синхронному (on-line) і асинхронному (off-line) режимах;
− телекомунікаційне забезпечення, пропускна здатність телекомунікаційних каналів якого має надавати всім учням (студентам, слухачам) навчального закладу цілодобовий доступ до веб-ресурсів і веб-сервісів для реалізації навчального процесу у синхронному та асинхронному режимах;
− програмне забезпечення загального призначення (операційні системи, сервери баз даних, організації роботи комп’ютерних мереж, захисту інформації, веб-сервер тощо), а також спеціального призначення для реалізації дистанційного навчання (розроблення і підтримки веб-ресурсів, забезпечення інтерактивного спілкування слухачів і викладачів, тестування, управління навчальним процесом), яке має бути ліцензованим або побудованим на програмних продуктах з відкритими кодами. Навчальний заклад може використовувати власне спеціалізоване програмне забезпечення, розроблене на ліцензованих програмних продуктах відповідно до міжнародних стандартів, рекомендованих міжнародними організаціями IEEE (InstituteofElectricalandElectronicsEngineers), IMS (InstructionalManagementSystems), наприклад, SCORM (SharableContentObjectReferenceModel);
− веб-ресурси навчальної програми (дисципліни), які для забезпечення дистанційної форми навчання мають містити, а для використання технологій дистанційного навчання можуть містити:

 • методичні рекомендації для слухачів щодо сценарію навчання, використання веб-ресурсів, послідовності виконання завдань, особливостей тестування тощо;
 • документи планування навчального процесу (навчальні програми, навчально-тематичні плани, розклади занять);
 • електронні бібліотеки;
 • відео- та аудіо-записи лекцій, семінарів (дискусій);
 • мультимедійні лекційні матеріали;
 • термінологічні словники;
 • практичні завдання із методичними рекомендаціями щодо їх виконання;
 • віртуальні лабораторні роботи із методичними рекомендаціями щодо їх виконання;
 • віртуальні тренажери із методичними рекомендаціями щодо їх використання;
 • пакети тестових завдань для: самоконтролю, тестування із автоматизованою перевіркою результатів, тестування із перевіркою викладачем;
 • ділові ігри із методичними рекомендаціями щодо їх використання;
 • бібліографії;
 • дистанційний курс, який об’єднує зазначені вище веб-ресурси навчальної програми єдиним педагогічним сценарієм;
 • інші ресурси навчального призначення.
Вимоги до веб-ресурсів, порядок їх створення, оновлення, використання, захисту і зберігання мають бути надані у документах навчальних закладів «Положення про створення, оновлення, використання, захист і зберігання веб-ресурсів навчальної програми» або «Положення про створення, оновлення, використання, захист і зберігання веб-ресурсів для навчальної програми (частини програми) або окремих дисциплін (частини дисципліни)».
Для забезпечення дистанційного навчання учнів (студентів, слухачів) навчальний заклад може створювати власні веб-ресурси або використовувати веб-ресурси сторонніх розробників (юридичних або фізичних осіб) на договірній основі.
Доступ до веб-ресурсів та технологічна підтримка дистанційного навчання у навчальному закладі можуть забезпечуватись цим навчальним закладом або сторонніми організаціями на договірній основі.
Веб-ресурси, що розробляються для забезпечення навчального процесу за дистанційною формою навчання, мають проходити процедуру сертифікації у даному ВНЗ (ЗПО). Порядок сертифікації веб-ресурсів визначається документом ВНЗ (ЗПО) «Положення про науково-методичну експертизу та сертифікацію веб-ресурсів навчальної програми».

 1. 11. Фінансове забезпечення дистанційного навчання у ЗНЗ, ПТНЗ, ВНЗ, ЗПО здійснюється за рахунок коштів:
– замовника освітніх послуг (фізичної або юридичної особи);
– грантів національних та міжнародних організацій;
– добровільних внесків і пожертв;
– інших надходжень, що не заборонені чинним законодавством.
Фінансові відносини між навчальними закладами, що забезпечують дистанційне навчання, та іншими установами, організаціями, підприємствами, які є замовниками освітніх послуг, здійснюються відповідно до двосторонніх або багатосторонніх договорів.
12. Суб’єктами навчального процесу у ВНЗ (ЗПО), що відбувається за дистанційною формою навчання, є:
1) Студенти (слухачі) – особи з числа громадян України, іноземних громадян і осіб без громадянства, які проживають (тимчасово знаходяться) у будь-якому місці України або за її межами, які навчаються у ВНЗ (ЗПО) за дистанційною формою за програмами освітньо-кваліфікаційних рівнів молодший спеціаліст, бакалавр, магістр (підвищення кваліфікації, спеціалізації).
Умови вступу, навчання, відрахування, поновлення студентів (слухачів) у ВНЗ (ЗПО) за дистанційною формою є такими, як для студентів (слухачів), що навчаються за заочною формою. Додатковими вимогами до студентів (слухачів), що обирають дистанційну форму навчання, є:
- вміння користуватись комп'ютером і сучасними інформаційними та комунікаційними технологіями на рівні, яке уможливлює виконання студентами (слухачами) усіх необхідних елементів навчання за дистанційною формою (перевіряється за допомогою тестування при вступі);
- наявність у слухачів доступу до Інтернет та веб-сервісів, які забезпечують участь у навчальному процесі в синхронному і асинхронному режимах.
Студенти, що успішно завершили навчання у ВНЗ за дистанційною формою, отримують державні дипломи про вищу освіту.
Слухачі дистанційної форми навчання, що успішно закінчили навчання у ЗПО за програмами підвищення кваліфікації (обсягом не менше 72 академічних годин), отримують свідоцтво про підвищення кваліфікації встановленого зразка.
2) Науково-педагогічні (педагогічні) працівники, які за згодою ВНЗ (ЗПО) можуть забезпечувати навчальний процес в частині своїх функціональних обов’язків, перебуваючи у будь-якому місці України або за її межами, у разі наявності телекомунікаційного зв’язку із ВНЗ (ЗПО) та студентами (слухачами).
Облік навчальної та методичної роботи, яку виконують науково-педагогічні (педагогічні) працівники при організації навчального процесу за дистанційною формою навчання, здійснюється відповідно до документу «Норми часу для обліку навчальної та методичної роботи науково-педагогічних (педагогічних) працівників ВНЗ (ЗПО) при організації навчального процесу за дистанційною формою навчання», який розробляється у ВНЗ (ЗПО) на основі орієнтовних норм часу, наведених у додатку до Положення.
Якщо замовником освітніх послуг є державні органи/установи, норми часу для обліку навчальної та методичної роботи науково-педагогічних (педагогічних) працівників ВНЗ (ЗПО) узгоджує із державним замовником.
За складність навчальної та методичної роботи, а також необхідність мати додаткові компетенції науково-педагогічним (педагогічним) працівникам, які забезпечують навчальний процес за дистанційною формою, можуть встановлюватись додаткові надбавки, розміри яких визначаються ВНЗ (ЗПО).
3) Адміністративно-управлінський, інженерно-технічний та допоміжний персонал, що підтримують навчальний процес за дистанційною формою навчання.
13. Суб’єктами навчального процесу у ЗНЗ, ПТНЗ, ВНЗ, ЗПО, що відбувається за денною, вечірньою, заочною та екстернатною формами навчання із використанням технологій дистанційного навчання,є:
1) учні, студенти, слухачі, які навчаються у відповідних навчальних закладах за денною, вечірньою, заочною (дистанційною) та екстернатною формами навчання і використовують у навчальному процесі технології дистанційного навчання;
2) педагогічні, науково-педагогічні працівники, адміністративно-управлінський, інженерно-технічний та допоміжний персонал, що забезпечують ефективне використання технологій дистанційного навчання у навчальному процесі.
Облік навчальної та методичної роботи, яку виконують науково-педагогічні (педагогічні) працівники при організації навчального процесу за будь-якою формою навчання із використанням технологій дистанційного навчання, здійснюється відповідно до документу «Норми часу для обліку навчальної та методичної роботи навчально-педагогічних (педагогічних) працівників при підготовці та застосуванні технологій дистанційного навчання у навчальному процесі», який розробляє навчальний заклад на основі орієнтовних норм часу, наведених у додатку до цього Положення.
.
14. Навчальний процес за дистанційною формою навчання здійснюється у таких формах:
за програмами підготовки фахівців у ВНЗ:
– навчальні заняття;
– самостійна робота;
– практична підготовка;
– контрольні заходи;
за програмами підвищення кваліфікації у ЗПО:
– навчальні заняття;
– самостійна робота;
– контрольні заходи.
1) Основними видами навчальних занять при дистанційній формі навчання є: лекція; консультація; семінар (дискусія); практичні заняття; лабораторні заняття; інші.
Лекція, консультація, семінар (дискусія) проводяться зі студентами (слухачами) дистанційно, але за рішенням ВНЗ (ЗПО) можуть здійснюватись очно.
Отримання навчальних матеріалів, спілкування між викладачем і студентами (слухачами) під час лекцій, консультацій та семінарів, які проводяться дистанційно, забезпечується передачею відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації у синхронному режимі (чат, аудіо-, відео-, конференція) або асинхронному режимі (електронна пошта, форум тощо).
Практичне заняття відбувається дистанційно в асинхронному режимі. Окремі практичні завдання можуть виконуватись у синхронному режимі, якщо це передбачено педагогічним сценарієм.
Лабораторне заняття проводиться очно у спеціально обладнаних навчальних лабораторіях або дистанційно з використанням відповідних емуляторів, віртуальних тренажерів і лабораторій, що визначається наявністю лабораторій і рівнем їх матеріально-технічної оснащеності, можливістю створення і наявністю відповідних веб-ресурсів, а також навчальною програмою.

За дистанційною формою лабораторне заняття може проводитись у синхронному та асинхронному режимах, в залежності від педагогічного сценарію, навчальної програми та засобів, що використовуються.
До інших видів навчальних занять при здійсненні навчального процесу можуть відноситись ділові ігри, виконання проектів у групах тощо. Ці види навчальних занять можуть проводитись очно або дистанційно у синхронному або асинхронному режимі, що визначається навчальною програмою та педагогічним сценарієм викладача.
2) Самостійна робота включає вивчення навчальних дисциплін поза навчальним закладом та виконанням курсових, дипломних проектів (робіт) у ВНЗ та випускних робіт у ЗПО.
Самостійне вивчення навчальних матеріалів забезпечується шляхом надання студенту (слухачу) доступу до веб-ресурсів навчальної програми або навчальних матеріалів у паперовому вигляді та на електронних носіях.
Консультації викладача з підготовки курсових, дипломних проектів (робіт) та випускних робіт можуть відбуватись дистанційно або очно. При дистанційній формі надання консультацій можуть використовуватись синхронний та асинхронний режими взаємодії.
3) Практична підготовка студентів здійснюється за правилами, встановленими для заочної форми навчання.
4) Контрольні заходи при здійсненні підготовки фахівців за дистанційною формою навчання у ВНЗ включають вхідний, поточний, рубіжний та підсумковий контроль знань, умінь та навичок, набутих студентом у процесі навчання.
Вхідний, поточний та рубіжний контроль може здійснюватись дистанційно із використанням можливостей телекомунікаційного зв’язку, зокрема, відеоконференцзв’язку, або очно у комп’ютерному класі відповідно до рішення ВНЗ.
Підсумковий контроль здійснюється за правилами, встановленими для заочної форми навчання.
5) Контрольні заходи при наданні післядипломної освіти за дистанційною формою навчання у ЗПО можуть включати вхідний, поточний та підсумковий котроль знань, умінь і навичок, набутих слухачем.
Всі контрольні заходи у ЗПО можуть здійснюватись дистанційно із використанням можливостей телекомунікаційного зв’язку, зокрема, відеоконференцзв’язку або очно (у комп’ютерному класі) відповідно до рішення ЗПО.
Навчальний процес за короткостроковими програмами післядипломної освіти обсягом менше 72 академічних годин може не містити окремих заходів, наприклад, вхідного контролю, підготовки і захисту випускної роботи. При цьому слухачі, у разі успішного завершення навчання, отримують сертифікат або довідку встановленого у ЗПО зразка.
15. Навчальний процес у ЗНЗ, ПТНЗ, ВНЗ, ЗПО, що відбувається за денною, вечірньою, заочною та екстернатною формами навчання із використанням технологій дистанційного навчання, має такі особливості:
у ЗНЗ:
1) використання технологій дистанційного навчання зорієнтоване насамперед на такі категорії учнів:

− обдаровані діти та молодь, які спроможні самостійно або прискорено опанувати навчальні програми;
− особи з особливими потребами;
− учні, що проживають у географічно віддалених і важкодоступних до ЗНЗ населених пунктах;
− старшокласники, які бажають отримати додаткові знання і освіту паралельно з традиційним навчанням у школі;
− особи, що готуються до вступу до ВНЗ;
− громадяни України, які тимчасово або постійно проживають за кордоном;
− особи, що відбувають покарання у виправно-трудових установах;
− іноземці, які прагнуть отримати загальну середню освіту за українськими програмами;
2) використання технологій дистанційного навчання є доцільним при проведенні занять через мережу Інтернет під час карантину; вивченні додаткових/факультативних предметів; навчанні учнів під час хвороби; виконанні науково-дослідницьких робіт у Малій академії наук; участі у дистанційних олімпіадах, конкурсах; отриманні консультацій тощо.
3) перелік предметів (тем) навчальних програм, видів навчальних занять, які здійснюються за технологіями дистанційного навчання визначаються учнем, його батьками та ЗНЗ, про що укладається відповідна угода.
у ПТНЗ:
1) технології дистанційного навчання можуть використовуватись при організації навчального процесу за програмами первинної професійної підготовки, перепідготовки або підвищення робітничої кваліфікації, а також за навчальними програмами з навчальних предметів та професійно-теоретичної підготовки.\
2) за технологіями дистанційного навчання у ПТНЗ здійснюються такі види підготовки:
природничо-математична,
гуманітарна,
загально-технічна,
професійно-теоретична;
3) професійна практична підготовка може здійснюватись очно у вигляді виробничого навчання, виробничої, переддипломної (передвипускної) практики і проводиться у навчально-виробничих майстернях, на полігонах, тренажерах, автодромах, трактородромах, у навчально-виробничих підрозділах, навчальних господарствах, а також робочих місцях на виробництві та в сфері послуг, або із використанням технологій дистанційного навчання, за наявності відповідних веб-ресурсів і можливостей доступу до них;
4) Навчання осіб із особливими потребами передбачає залучення додаткових технологій дистанційного навчання при здійсненні всіх видів підготовки, включаючи професійно-практичну.
У ВНЗ та ЗПО:
1) при організації навчального процесу у ВНЗ (ЗПО) за всіма формами навчання технології дистанційного навчання можуть використовуватись для методичного та дидактичного забезпечення самостійної роботи, контрольних заходів і, у разі потреби, при здійсненні навчальних занять;
2) використання технологій дистанційного навчання студентами (слухачами) може здійснюватись у групах або індивідуально, залежно від бажання студентів (слухачів) та педагогічного сценарію викладача;
3) впровадження технологій дистанційного навчання в навчальний процес у ВНЗ (ЗПО) може відбуватись поступово по мірі готовності необхідного кадрового, системотехнічного та фінансового забезпечення.
16. Забезпечення якості дистанційного навчання у навчальних закладах дистанційного навчання.

1) За якість дистанційного навчання, що здійснюється у ЗНЗ, ПТНЗ, ВНЗ та ЗПО несуть відповідальність керівники цих навчальних закладів.
2) Контроль за якістю дистанційного навчання у навчальних закладах здійснює Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Академія педагогічних наук України, а також інші органи виконавчої влади, у підпорядкуванні яких знаходяться навчальні заклади.
3) Гарантована якість дистанційного навчання у навчальних закладах забезпечується:
систематичним підвищенням кваліфікації науково-педагогічних, педагогічних працівників, адміністративно-управлінського, інженерно-технічного та допоміжного персоналу;
обов’язковою експертизою та сертифікацією у навчальному закладі веб-ресурсів навчальних програм (дисциплін);
використанням ліцензованого програмного забезпечення, програмного забезпечення спеціального призначення для організації та підтримки дистанційного навчання, яке відповідає рекомендованим міжнародним стандартам;
здійсненням контрольних заходів щодо рівня знань, умінь та навичок, набутих учнями (студентами, слухачами) у навчальному закладі;

анкетуванням всіх учнів (студентів, слухачів) щодо оцінювання ними якості отриманої освітньої послуги та висвітленням результатів анкетування на веб-сайті навчального закладу.
17. Міжнародне співробітництво у сфері дистанційного навчання.
1) Головними напрямами міжнародного співробітництва у сфері дистанційного навчання для навчальних закладів є:
участь у проектах і програмах, що спрямовані на входження системи дистанційного навчання України у світову освітню систему з урахуванням національних інтересів і здобутків вітчизняної освіти;
участь у проектах і програмах інтегрування національних телекомунікаційних мереж, що задіяні у дистанційному навчанні, у європейські та світові науково-освітні телекомунікаційні мережі;
проведення спільних наукових досліджень щодо розвитку технологій дистанційного навчання;
участь у розробленні міжнародних стандартів на технології дистанційного навчання;
надання послуг, пов'язаних із здобуттям освіти за дистанційною формою або із використанням технологій дистанційного навчання, іноземним громадянам;
відрядження за кордон педагогічних, науково-педагогічних працівників та інших фахівців з метою підвищення кваліфікації з дистанційного навчання відповідно до міжнародних договорів України, а також прямих договорів навчальних закладів з іноземними партнерами.
2) Навчальні заклади мають право здійснювати міжнароднеспівробітництво в сфері дистанційного навчання, укладати відповідні договори, встановлювати прямі зв'язки з навчальними закладами іноземних держав, міжнародними організаціями, фондами тощо відповідно до чинного законодавства.
18. Деталізація пунктів цього Положення щодо організації та забезпечення дистанційного навчання за програмами загальної середньої, професійно-технічної, вищої та післядипломної освіти міститься у відповідних методичних рекомендаціях, що розробляються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для кожного рівня освіти.
19. Це Положення набирає чинності з дати його затвердження Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України після реєстрації Міністерством юстиції України. При цьому Положення про дистанційне навчання, затверджене Міністерством освіти і науки України 21 січня 2004 року та зареєстроване Міністерством юстиції України 09 квітня 2004 року, втрачає свою силу.Додаток
до Положення про дистанційне навчання
у навчальних закладах

від «» 2012 року

Орієнтовні норми часу

для обліку навчальної та методичної роботи науково-педагогічних (педагогічних) працівників навчальних закладів

при організації навчального процесу за технологіями дистанційного навчання


Таблиця 1
Навчальна робота


Форма навчального процесу
Вид навчального заняття
Вид навчальної роботи
Одиниця виміру роботи
Розра-хункова одиниця
Норма часу для обліку навчальної роботи,

ак. година
Примітка
Навчальні заняття
Лекція
Читання лекції у режимі відео- (аудіо-) конференції
1 ак. година
1 група*
2

Проведення індивідуальних занять

1 ак. година
1 учень (студент, слухач)
За нормами часу для відповідної роботи за денною формою навчання

Самостійне вивчення навчальних матеріалів програми (дисципліни)
Надання індивідуальних консультацій
1 ак. година
1 група
Норма визначається із розрахунку 12% від загального обсягу навчального часу, відведеного для засвоєння навчальної програми (дисципліни)


Семінар (дискусія)
Проведення семінару (дискусії) у режимі відео- (аудіо-, текстової) конференції
1 ак. година
1 підгрупа
2

Практичне заняття
Перевірка результатів виконання практичної роботи
1 робота
1 учень (студент, слухач)
за нормами часу для відповідної роботи за денною формою навчання

Лабораторне заняття
Перевірка результатів виконання лабораторної роботи
1 робота
1 учень (студент, слухач)
за нормами часу для відповідної роботи за денною формою навчання

Ділова гра
Проведення ділової гри у синхронному режимі
1 ак. година
1 підгрупа
2
Кількість учнів (студентів, слухачів) у підгрупі уточнюється викладачем відповідно до педагогічного сценарію
Виконання проекту (випускної роботи)

Керівництво, консультування, рецензування та проведення захисту проектів (випускних робіт) студентів (слухачів), в тому числі:


за нормами часу для відповідної роботи за денною формою навчання

Надання індивідуальних консультацій
1 ак. година
1 студент (слухач)
до 10 годин
Перевірка проекту (випускної роботи)
1 робота
1 студент (слухач)
1

Прийом проекту (випускної роботи) у режимі відео-(аудіо-) конференції
1 робота
1 студент (слухач)
0,3

Контрольні заходи:


- вхідне, поточне, рубіжне та підсумкове тестування

Перевірка результатів тестування
1 пакет тестових завдань*
1 учень (студент, слухач)
0,2
Норма часу уточнюється навчальним закладом в залежності від обсягу тестового завдання
- усний залік (екзамен)

Надання індивідуальних консультацій напередодні заліку (екзамену)
1 ак. година
1 учень (студент, слухач)
0,3

Прийом заліку (екзамену) у режимі відео- (аудіо-) конференції
1 ак. година
1 учень (студент, слухач)
0,3


Примітки до табл.1:
*Кількість учнів (студентів, слухачів) у групі визначається навчальним закладом, в залежності від педагогічних, технологічних та економічних аспектів організації дистанційного навчання.
Кожна група учнів (студентів, слухачів) для проведення семінару (дискусії) за необхідності ділиться на підгрупи.
*Пакет тестових завдань містить всі запитання (завдання) для одного контрольного заходу.
Мінімальна кількість тестових завдань, яка має міститься у одному пакеті, визначається навчальним закладом відповідно до педагогічного сценарію.
Всі форми навчального процесу, види навчальних занять та види навчальної роботи, які проводяться очно, обліковуються за нормами часу, прийнятими для заочної форми навчання.Таблиця 2
Методична робота
|| № п/п
Вид роботи
Одиниця виміру роботи
Норма часу для обліку методичної роботи,

ак. година *
Примітка
1.
Розроблення (оновлення) педагогічного сценарію навчальної програми:
методичних рекомендацій для учнів (студентів, слухачів) щодо послідовності навчання, використання веб-ресурсів і веб-сервісів, виконання завдань, особливостей тестування, виконання практичних та лабораторних робіт тощо
1 умовний друкований аркуш
10 (5)* *

2.
Розроблення (оновлення) документів планування навчального процесу:
1 документ за нормами часу для відповідної роботи за заочною формою навчання
-

3.
Розроблення (оновлення) змістовного наповнення мультимедійних лекційних матеріалів, побудованих за модульним принципом
1 ак. година навчальної програми
К×10 (5)
К *- коефіцієнт складності
4.
Розроблення термінологічного словника, бібліографії
1 умовний друкований аркуш
10

5.
Розроблення (оновлення) практичних завдань із методичними рекомендаціями щодо їх виконання
1 завдання
К×1 (0,5)

6.
Розроблення (оновлення) сценарію віртуальних лабораторних робіт із методичними рекомендаціями щодо їх виконання
сценарій однієї віртуальної лабораторної роботи
К×20 (5)

7.
Розроблення (оновлення) методичних рекомендацій щодо використання віртуальних тренажерів
1 комплект методичних рекомендацій
К×20 (5)

8.
Розроблення специфікації тесту
1 специфікація
К×5 (2)

9.
Розроблення тестових завдань
1 завдання

Визначається навчальним закладом в залежності від складності та інших параметрів тестових завдань
10.
Розроблення сценарію ділової гри із методичними рекомендаціями щодо її використання
1 сценарій

Визначається навчальним закладом в залежності від складності та інших параметрів ділової гри
11.
Розроблення сценарію відео-конференції, відео- записів лекцій, семінарів (дискусій)
1 сценарій, розрахований на 1 ак. годину
К×6

12.
Розроблення (оновлення) презентації для відеоконференції
1 пакет презентаційних слайдів, розрахований на 1 ак. годину
4 (2)Примітки до табл.2:
* Норма часу для обліку методичної роботи за технологіями дистанційного навчання не може бути нижчою за відповідну норму для очної форми навчання, затверджену наказом навчального закладу.
У дужках – норма часу для оновлень, обсяг яких перевищує 50% відповідного виду робіт при створенні веб-ресурсу.
*** Коефіцієнт складності розроблення (оновлення) дидактичного та методичного наповнення веб-ресурсів, який коливається в межах від 1 до 3 (К=1÷3), встановлюється навчальним закладом в залежності від складності виду роботи. Значення коефіцієнту К для різних видів робіт може бути різним.

Навчальний заклад може додавати інші види робіт, необхідні для забезпечення навчального процесу з використанням технологій дистанційного навчання.